गुन्हे अन्वेषण विभाग: व्याख्या गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि प्रतिशब्द गुन्हे अन्वेषण विभाग